Nelson Mandela Bay Stadium

Stadium Nelson Mandela Bay, in Port Elizabeth, South Africa

Nelson Mandela Bay Stadium